fbpx
cennik-keratin-studio-jolanta-budny-keratyna-botox-bioplastia
cennik-keratin-studio-jolanta-budny-nanoplastia
cennik-keratin-studio-jolanta-budny-pielegnacja

Regulamin zadatków na poczet usługi

 1. Salon zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków.
 2. Zadatek należy wpłacić niezwłocznie po rezerwacji terminu, nie później niż w ciągu 24 godzin. Zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu. Brak potwierdzenia wpłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 3. Zadatek na poczet usług fryzjerskich w wysokości 100 zł brutto można wpłacić w salonie zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Wodnej 9 w godzinach pracy salonu w formie gotówki, kartą płatniczą lub blikiem. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłacony zadatek.
 4. Zadatek na poczet usług fryzjerskich można dokonać również w formie przelewu bankowego na wskazane poniżej dane rachunku bankowego: SIMPLE MAGIC Sp. z o.o. Numer konta: 71 1050 1298 1000 0090 8311 4653. Kwota zadatku: 100 ZŁ Tytuł przelewu: ZADATEK, DATA WYKONANIA USŁUGI, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA BĘDZIE REALIZOWAŁA ZADATEK.
 5. Kwota wpłacanego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki, kartą płatniczą lub blikiem. Wówczas otrzymuje paragon na dopłacaną kwotę za usługę.
 6. Zadatek jest bezzwrotny (nie jest zwracany Klientowi/Klientce w przypadku rezygnacji z wizyty) i jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który zostanie niewykorzystany przez innego klienta.
 7. Salon „KERATIN STUDIO Jolanta Budny” informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 3 dni (72h) przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku. Zmiana terminu jest możliwa jednokrotnie.
 

Regulamin salonu

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie „KERATIN STUDIO Jolanta Budny”.
Decydując się na usługi Klient akceptuje poniższy Regulamin.
 1. Salon „KERATIN STUDIO Jolanta Budny” czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach umówionych telefonicznie. Ostatnia wizyta umawiana jest najpóźniej na godzinę 16:00.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 15 minut, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi z powodu niewystarczającej ilości pozostałego czasu do kolejnej rezerwacji (innego Klienta/Klientki).
 3. Zamówienie usługi w Salonie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu „KERATIN STUDIO Jolanta Budny” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 5. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.
 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu.
 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właściciela Salonu +48 662 070 381 lub e-mailem na adres: keratinstudiogliwice@gmail.com. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 8. Reklamacje dotyczące usług fryzjerskich należy zgłaszać w ciągu 48h (2 dni) od daty wykonania usługi za pośrednictwem adresu mailowego: keratinstudiogliwice@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych, od daty jej wpłynięcia.
 9. Salon „KERATIN STUDIO Jolanta Budny” zastrzega sobie prawo do poinformowania Klientki/Klienta o konieczności odwołania zaplanowanej wizyty (z powodu niedyspozycji pracownika, choroby itp.), wówczas następuje przepisanie Klientki/Klienta na inny termin w uzgodnionym wspólnie terminie.
 10. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz: palenia papierosów (również e-papierosów) i zażywania środków odurzających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia jedzenia pod jakąkolwiek postacią, wprowadzania psów i innych zwierząt, handlu i akwizycji, głośnego i niekulturalnego zachowania, korzystania z urządzeń/wyposażenia salonu bez zgody personelu, wnoszenia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.
 11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient zobowiązuje się poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd.). Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientka/Klient zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów niezwłocznie.
 12. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię, okulary. Salon nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną biżuterię lub akcesoria.
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 14. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 15. Salon „KERATIN STUDIO Jolanta Budny” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Scroll to Top